1. Úvod
Tieto reklamačné podmienky (ďalej len “Podmienky”) určujú postup a podmienky pre reklamácie tovaru zakúpeného v našom e-shope. Prosím, prečítajte si tieto Podmienky starostlivo predtým, ako podáte reklamáciu.

2. Reklamačné obdobie
2.1. Zákazník má právo podať reklamáciu v rámci zákonného reklamačného obdobia, ktoré je 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru.

2.2. Zákazník je povinný bezodkladne skontrolovať tovar po jeho prevzatí a reklamáciu podať najneskôr do 14 dní od zistenia vady.

3. Podmienky pre reklamáciu
3.1. Reklamáciu je možné podať nasledujúcim spôsobom:

Písomne na adresu: Jaroslav Kováč, Krušovská 1472/51, 955 01 Topoľčany


3.2. Reklamácia musí obsahovať nasledujúce informácie:

Popis vady
Kontaktné údaje Zákazníka (meno, adresa, telefón)


3.3. Zákazník je povinný predložiť doklad o zakúpení tovaru (faktúra, doklad o platbe) spolu s reklamáciou.

3.4. V oprávnenej reklamácie vady tovaru náklady spojené s reklamáciou, ako sú náklady na dopravu, budú znášané prevádzkovateľom.

4. Postup reklamácie
4.1. Po prijatí reklamácie prevádzkovateľ zašle potvrdenie o prijatí reklamácie Zákazníkovi.

4.2. Reklamácia bude vybavovaná v zákonných lehotách, ktoré nesmú byť nepomerne dlhé.

4.3. V prípade nemožnosti vybavenia reklamácie v rámci lehôt môže prevádzkovateľ ponúknuť zákazníkovi iný tovar alebo vrátenie peňazí.

5. Ochrana osobných údajov
5.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Zákazníka v súlade so svojou politikou ochrany osobných údajov.

5.2. Zákazník súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom v rámci reklamačného procesu.

6. Záverečné ustanovenia
6.1. Tieto reklamačné podmienky sú platné a účinné od 1.2.2023.

6.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky bez predchádzajúceho oznámenia. Aktuálna verzia podmienok je vždy dostupná na e-shope.