1. Úvod
Tieto podmienky pre odstúpenie od zmluvy (ďalej len “Podmienky”) upravujú právo zákazníka odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom nášho e-shopu. Prosím, prečítajte si tieto Podmienky starostlivo predtým, ako sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy.

2. Odstúpenie od zmluvy
2.1. Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom našeho e-shopu do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

2.2. Pre odstúpenie od zmluvy je potrebné prevádzkovateľa informovať o rozhodnutí odstúpiť od zmluvy prostredníctvom jasného a jednoznačného vyhlásenia. Zákazník môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je priložený k týmto Podmienkam, ale nie je to povinné. Odstúpenie je možné učiniť aj písomne na adresu Jaroslav Kováč, Krušovská 1472/51, 955 01 Topoľčany alebo e-mailom na adresu kontakt@vodikova-voda.sk.

3. Návrat tovaru
3.1. Zákazník je povinný vrátiť tovar do 14 dní od dátumu oznámenia o odstúpení od zmluvy.

3.2. Tovar musí byť vrátený v stave, v akom bol pri prevzatí, a to vrátane originálnych obalov, štítkov a príslušenstva.

3.3. Náklady spojené s vrátením tovaru nesie zákazník, pokiaľ výslovne nie je uvedené inak v zmluve alebo dohodnuté s prevádzkovateľom.

4. Vrátenie platieb
4.1. Prevádzkovateľ vráti zákazníkovi všetky platby, ktoré bol zákazník povinný uhradiť na základe zmluvy, okamžite alebo najneskôr do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy.

4.2. Prevádzkovateľ môže však odložiť vrátenie platby do chvíle, kým neobdrží vrátený tovar alebo dôkaz o jeho odoslaniu, ak je to možné.

5. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
Formulár na odstúpenie od zmluvy

6. Ochrana osobných údajov
6.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka v súlade so svojou politikou ochrany osobných údajov.

6.2. Zákazník súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom v rámci procesu odstúpenia od zmluvy.

7. Záverečné ustanovenia
7.1. Tieto Podmienky pre odstúpenie od zmluvy sú platné a účinné od 1.2.2023.

7.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto Podmienky bez predchádzajúceho oznámenia. Aktuálna verzia Podmienok je vždy dostupná na e-shope.